Osteopaatin eettiset ohjeet

1. Osteopaatin toiminnan päämäärä on edistää asiakkaan parasta kaikissa olosuhteissa. Hoidon tavoitteena  on saada asiakkaalle paras mahdollinen liikkumis- ja toimintakyky.

2. Osteopaatti kunnioittaa työssään asiakkaansa ihmisarvoa ja yksilöllisyyttä sekä pyrkii luottamukselliseen  hoitosuhteeseen.

3. Osteopaatti kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja antaa hänelle tarvittavat tiedot hänen  terveydentilastaan. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle ehdotetusta hoidosta.

4. Osteopaatti on velvollinen pitämään salassa asiakkaan persoonaa, elämää ja hoitoa koskevat asiat.

5. Osteopaatti toimii ammattikuntansa vastuullisena edustajana ja asiantuntijana.

6. Osteopaatti noudattaa voimassaolevia, omaa ammatillista toimintaansa koskevia lakeja ja asetuksia.

7. Osteopaatti noudattaa hyvää liiketapaa sekä kertoo ja ilmoittaa omasta ammattitoiminnastaan totuudenmukaisesti ja asiallisesti.

8. Osteopaatti kehittää ammattitaitoaan opiskelemalla ja seuraamalla oman alansa kehittymistä, kirjallisuutta ja julkaisuja.

9. Osteopaatti toimii yhteistyössä eri ammattiryhmien edustajien kanssa. Hän noudattaa tehtyjä sopimuksia ja antaa ammatillista apuaan sekä puuttuu tarvittaessa epäkohtiin ja epäeettisiin ratkaisuihin ja menettelytapoihin.

10. Osteopaatti toimii itsenäisenä ja riippumattomana ammattilaisena käyttäen omaa harkintaansa ja toimintavapauttaan.

11. Osteopaatti tuntee ammattitaitonsa rajat ja tarvittaessa ohjaa asiakkaansa saamaan muuta pätevää apua.

12. Osteopaatti huolehtii omasta jaksamisestaan ja itsensä huoltamisesta turvatakseen hyvinvointinsa sekä  laadukkaan ja eettisesti vastuullisen hoidon asiakkailleen.